Položaj interspolnih ljudi v medicinskih postopkih

Zastava interspolnosti

Zagovornik načela enakosti je spomladi 2019 na podlagi 21. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) pričel obravnavati vprašanje položaja interspolnih ljudi v medicinskih postopkih zaradi suma, da so jim kršene človekove pravice oziroma so neenako obravnavani zaradi njihovih spolnih značilnosti. S posebnim poročilom je želel opozoriti na pomembno vprašanje pravice interspolnih ljudi do enake obravnave ter okrepiti zavedanje o pomenu oblikovanja in sprejetja predpisov in ukrepov, ki bi preprečili vsakršno možnost diskriminatorne obravnave.

Posebno poročilo je Zagovornik poslal Državnem zboru, ki podlagi 22. člena ZVarD v skladu s svojimi pristojnostmi sprejme opredelitve in priporočila glede poročil Zagovornika. Vlada pa poda predhodno mnenje o poročilih.

Področje medicinske obravnave interspolnih ljudi v povezavi s spoštovanjem človekovih pravic, otrokovih pravic in pravice do varstva pred diskriminacijo nakazuje na:

 • nepoznavanje termina interspolnost med nekaterimi deležniki, tudi pri zastopnicah_kih pacientovih pravic;
 • neseznanjenost deležnikov s primeri medicinske obravnave interspolnih ljudi;
 • operativni posegi se izvajajo v otroštvu ali adolescenci;
 • spol otroka je določen v nekaj dneh po rojstvu na podlagi pregleda, genetske preiskave in postavljene diagnoze;
 • odločitve pristojnih oddelkov zdravstvenih ustanov temeljijo na aktualnih medicinskih smernicah, medtem ko umanjka upoštevanje pristopa, ki bi zagotavljal celovito varstvo človekovih pravic (human rights based approach);
 • operativni posegi se izvajajo tudi zaradi “družbene sprejemljivosti”, čeprav niso nujni za zagotavljanje otrokovega zdravja ali celo preživetja;
 • nekateri načrtovani načini informiranja staršev interspolnih otrok kažejo, da bo interspolnost lahko stigmatizirana in patologizirana;
 • protokoli sprejemanja odločitev o medicinskih posegih pri interspolnih osebah, ki niso nujno potrebni, so nejasni in neenotni.

Višja stopnja zavedanja o individualnih in kolektivnih ovirah, s katerimi se soočajo interspolni ljudje, lahko spodbudi javno razpravo o njihovi marginalizaciji oziroma položaju v družbi, vključno z varstvom njihovih človekovih pravic in pravice do enake obravnave. Osveščenost medicinskih in drugih zdravstvenih strokovnjakinj_ov pa bi olajšal njihov dostop do uveljavljanja pravic do zdravstvenega varstva.

Najboljši primer napredne obravnave in varstva pravic interspolnih ljudi predstavlja Malta, ki je s sprejetjem Zakona o spolni identiteti, spolnem izrazu in spolnih znakih, zagotovila varovanje telesne celovitosti in samoopredelitev interspolnih ljudi ter postala prva država na svetu, ki je zakonsko prepovedala nenujne operacije interspolnih otrok in odraslih.

Zagovornik je na podlagi dostopnih informacij izoblikoval več priporočil sistemskega značaja, namenjenih izvršni veji oblasti (vladi ter pristojnim ministrstvom), ki je pristojna za oblikovanje in izvrševanje politik, pa tudi zdravstvenim ustanovam ter zdravstveni in medicinski stroki, ki se neposredno srečuje z interspolnimi osebami.

Zagovornik različnim resorjem vlade kot oblikovalkam_cem in izvrševalkam_cem politik priporoča:

 • ministrstvu, pristojnemu za zdravje, da imenuje neodvisno interdisciplinarno delovno skupino za revizijo trenutnih protokolov za medicinsko obravnavo interspolnih ljudi, pripravo enotnega protokola ter njegovo uskladitev s sodobnimi medicinskimi smernicami in praksami, vključno z (mednarodnimi) standardi človekovih pravic interspolnih ljudi;
 • ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, da preuči možnosti zakonske ureditve prožnih postopkov za registracijo rojstva oziroma pravnega priznanja spola na podlagi samoopredelitve;
 • ministrstvoma, pristojnima za zdravje in šolstvo, da v sodelovanju s stroko in civilno družbo zagotovita aktivnosti za osveščanje splošne in posebnih javnosti o človekovih pravicah interspolnih ljudi in o različnih oblikah diskriminacije, s katerimi se ti (lahko) soočajo;
 • ministrstvoma, pristojnima za zdravje in šolstvo, da izboljšata možnosti dodatnega strokovnega usposabljanja o interspolnosti za zaposlene v zdravstvenih ustanovah ter na zdravstvenih in medicinskih izobraževalnih ustanovah na vseh ravneh;
 • ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, da posodobi izobraževalna gradiva tako, da bodo vključevala sodobne izobraževalne vsebine o pojavu interspolnosti ter varstvu pred diskriminacijo interspolnih ljudi.

Zagovornik zdravstvenim ustanovam priporoča, da:

 • se vzdržijo izvajanja vseh nenujnih medicinskih posegov v spolne značilnosti interspolnih otrok, ki bi bili opravljeni brez njihovega soglasja z namenom določitve njihovega spola oziroma/in so odložljivi do takrat, ko lahko otrok poda ustrezno soglasje;
 • zagotovijo, da so interspolni otroci in njihovi starši oziroma skrbnice_ki pred medicinskim posegom v njihovo telo ustrezno obveščeni o poteku teh posegov, vseh njihovih morebitnih posledicah ter o možnostih psihosocialnega in psihološkega svetovanja;
 • dosledno upoštevajo definicije in termine, povezane z interspolnostjo, ki temeljijo na depatologizaciji in spoštovanju človekovih pravic interspolnih ljudi, pri čemer naj se opirajo tudi na zadevni resoluciji EP in Parlamentarne skupščine Sveta Evrope.

Celotno poročilo si lahko preberete na: http://www.zagovornik.si/posebna-porocila/

___________________________________________________________

Izraz interspolnost se uporablja za osebe ki se rodijo s telesnimi (spolnimi) značilnostmi, ki ne ustrezajo medicinskim ali družbenim normam za žensko ali moško telo. Ob rojstvu se takemu dojenčku težko pripiše izključno ženski ali moški spol. Interspolni ljudje imajo raznolike spolne značilnosti, ki se lahko kažejo na različne načine. Interspolnost tudi ni (nujno) povezana s posamezničino_kovo spolno usmerjenostjo ali spolno identiteto. Torej, interspolna oseba je lahko heteroseksualno ali istospolno usmerjena, biseksualna ali aseksualna ter se identificira kot moški, ženska, oboje ali nič od naštetega.

V svojih pisnih poizvedbah je Zagovornik pojasnil, da uporablja izraz interspolnost tudi, kadar se nanaša na medicinsko diagnozo, upoštevajoč dejstvo, da medicinska stroka izraza interspolnost ne uporablja, temveč uporablja izraz motnja v razvoju spola.

Tags from the story
Written By
More from Katja Šneler

Mesec ponosa v luči pandemije

Kot vse kaže, bodo številna mesta v naši bližnji in daljni okolici...
Read More