Volitve 2011: Kandidati za čestitke

naprej_slovenija

at: left; margin-right: 5px;” class=”outline” alt=”volitve” src=”images/stories/volitve.jpg” width=”250″ height=”140″ />Pri reviji Narobe smo – tako kot pri vseh zadnjih volitvah – tudi tokrat povprašali kandidate za čestitke in njihove stranke, kakšno je njihovo stališče glede izbranih vprašanj, ki so pomembna za glbt-populacijo. Poslali smo jim tri vprašanja in jih prosili, da nam njihove kratke odgovore pošljejo v petih dneh:

1. Ali vaša stranka podpira t.i. »kompromisno različico« ali »polno različico« Družinskega zakonika? Kompromisna različica istospolnim parom ne dovoljuje skupnih posvojitev in ločuje med zakonsko zvezo in partnersko skupnostjo, polna različica pa istospolnim in raznospolnim parom podeljuje enake pravice in obveznosti.

2. Ali poleg vprašanj, ki jih naslavlja Družinski zakonik (partnersko in družinsko življenje), v vaši stranki vidite še kakšna vprašanja in težave, s katerimi se po vašem mnenju srečujejo istospolno usmerjeni državljani in državljanke Slovenije? Katera vprašanja oziroma težave so to in kaj bi politika glede tega morala storiti?

3. Ali menite, da je primerno, da v šolah govorijo o homoseksualnosti? Na kakšen način bi vpeljali to temo v šolski program in kdaj (na kateri stopnji izobraževanja)?

Devet strank je odgovorilo na naša vprašanja. Nekateri so odgovarjali na vsa vprašanja hkrati in nam poslali samo splošen odgovor, drugi so odgovarjali na vsako vprašanje posebej. Na naša vprašanja v petih dneh niso odgovorile naslednje stranke: SDS, SLS, SNS, Gibanje TRS, Stranka dela, Gibanje za Slovenijo, Humana Slovenija, Stranka slovenskega naroda. Če bomo njihove odgovore prejeli naknadno, jih bomo prav tako objavili na Narobe blogu.

V nadaljevanju objavljamo odgovore strank v vrstnem redu prejetih odgovorov. (Odgovorov  nismo spreminjali in jih tudi nismo slovnično popravljali, čeprav je precej povedno dejstvo, da v določenih strankah, ki se zavzemajo za slovenski narod, ne znajo postavljati niti vejic.) Upamo, da vam bodo ti odgovori pomagali pri vaši izbiri na volitvah 4. decembra 2011.

naprej_slovenijaNaprej Slovenija

V stranki niso odgovorili na posamezna vprašanja, pač pa so nam poslali naslednji odgovor:

»Podpiramo le naravne družinske skupnosti-ženska+moški, vse ostalo ni družina temveč pravica posameznika, da pač živi z nekom, ki mu je v uteho. Država  je dolžna, da tisti , ki še niso zmogli najti družinske harmonije, pomaga na tej poti.DRUŽINA je družbena skupnost, ki je harmonična in skladna z naravnimi zakoni.«

nova_slovenijaNova Slovenija

V stranki so odgovorili na prvo vprašanje, na drugo in tretje vprašanje so odgovorili z enim odgovorom.

1. V Novi Sloveniji ne podpiramo nobenega od teh dveh predlogov Družinskega zakonika.

2. in 3. Skozi naše dosedanje delovanje so stališča Nove Slovenije glede takih vprašanj jasna, zato jih ni treba posebej komentirati.

zaresZARES – socialno liberalni

1. V Zares – socialno liberalni verjamemo v popolno izenačitev istospolnih in raznospolnih partnerjev. Smo pa v državnem zboru v okviru razprave, po pogovoru s predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju, podprli kompromisni predlog v upanju, da do končne uveljavitve ne bo prišlo do zlorabe s strani tistih, ki zakoniku nasprotujejo. Zato smo podprli t.i. kompromisno različico Družinskega zakonika, katerega uveljavitev je žal zaustavila zahteva Civilne iniciative za družine in pravice otrok, ki je po naši oceni uperjena zoper pravice in enakopravnost otrok, ki so v Družinskem zakoniku celovito zaščiteni. Dejstvo je, da so v Sloveniji vsakomur (!) z Ustavo RS – ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo življenjsko okoliščino – zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine. Država končno te ustavne pravice udejanja tudi z Družinskim zakonikom, ki med drugim ureja tudi pravna razmerja istospolnih partnerstev.

2. Nobena družba, ne država ni popolna. Urejanje medosebnih odnosov, povečevanje učinkovitosti različnih družbenih podsistemov je stalni proces. V Zares smo prepričani, da je najboljša pot iskanja ustreznih rešitev dialog s socialnimi partnerji, z zainteresiranimi javnostmi in civilno družbo, ki je tista, ki naj bi opozarjala na pomanjkljivosti na posameznem področju človekovega življenja.

3. Homoseksualnost je del našega družbenega razvoja. V Zares smo prepričani, da bi morali v šolskih programih spregovoriti o vseh družbenih temah, in sicer v tistem starostnem obdobju, za katerega stroka (in NE politika) ocenjuje, da je ustrezno.

zokiLista Zorana Jankovića – Pozitivna Slovenija

1. Prepričani smo, da morajo imeti ljudje enake pravice ne glede na njihovo spolno usmeritev.

2. Enakopravnost zadeva vse vidike človeškega življenja. Za odpravo stigmatizacije je potrebno predvsem glasno govoriti o tem in izobraževati.

3. Zagovarjamo uvedbo predmeta spolna vzgoja, v sklopu katerega bi morala najti svoj prostor tudi tema homoseksualnosti.

smsSMS – Zeleni

1. SMS-ZELENI smo podpirali ‘polno’ različico Družinskega zakonika. Glede na razplet in podporo LGBT skupnosti ‘kompromisni različici’, smo javno podprli tudi to. Zavzemamo se za čim hitrejšo pravno formalno ureditev statusa istospolnih parov, ker smo prepričani, da je potrebno, brez diskriminacije, zagotoviti enak status kot pripada heteroseksualnim parom. Kategorično nasprotujemo možnosti referenduma, saj o vprašanju človekovih pravic ne moremo odločati na referendumu.

2. Diskriminacija, homofobija in nerazumevanje so žal še vedno pogosto prisotni problemi istospolno usmerjenih v naši družbi. Menimo, da bi morala večina pravic, ki pripadajo raznospolnim partnerjem, pripadati tudi istospolnim. Politika lahko naredi veliko s pravno-formalno ureditvijo statusa. Še več pa mora narediti s spodbujanjem programov in vsebin osveščanja prebivalstva, za dvig ravni razumevanja in spoštovanja posameznika in njegove odločitve tudi na praktični in ne samo na deklarativni ravni.

3. Osveščanje mladih o vseh oblikah drugačnosti, tudi spolni usmerjenosti ter spolnih identitetah je nujno potrebno. Z vsebinami naj se mladi srečujejo v različnih starostnih obdobjih na način, ki je prilagojen njihovi racionalni in čustveni zrelosti. Otroke je potrebno naučiti strpnosti in jim omogočiti dovolj izkušen, da drugačnosti ne bodo obsojali, temveč se bodo lahko naučili sobivati oz obravnavati enako.

virantLista Gregorja Viranta

Lista Gregorja Viranta je odgovorila le na naše prvo vprašanje.

1. Podpiramo rešitve sprejetega družinskega zakonika, ki je po našem mnenju razumen kompromis: registracijo partnerske zveze, možnost posvojitve biološkega otroka enega izmed partnerjev.

 

ldsLDS

1. V LDS smo si prizadevali za sprejem »polne različice« Družinskega zakonika. Vseskozi zagovarjamo pravice istospolnih, zato smo v sprejem zakonika vložili ogromno truda, žal je bila na koncu sprejeta kompromisna varianta. Menimo sicer, da je tudi kompromisni predlog korak naprej na tem področju, vendar ni popoln. Ob zaključku zakonodajnega procesa smo bili soočeni z dejstvom, da zakonik zaradi pomislekov naših koalicijskih partnerjev, v kolikor ne bo sprejet t.i. »kompromis«, ne bo dobil zadostne podpore za sprejem. V LDS se bomo trudili, da bi z novelo zakona v prihodnje, ko kupčkanje s človekovimi pravicami v DZ ne bo več mogoče, ta »kompromis« popravili na način, da se dikcija zakona vrne v svojo prvotno obliko.

2. Istospolno usmerjeni se srečujejo s problemi na različnih pobočjih, kot so socialna varnost, zaposlovanje, zdravstveno varstvo, izobraževanje in družinsko nasilje. Geji in lezbijke pogosto živijo pod stalnim pritiskom, da bodo zaradi drugačnosti izgubili službo, zaupanje nadrejenih in sodelavcev. Iz strahu pred negativnimi posledicami skrivajo ali celo zanikajo svojo spolno usmerjenost. Praksa kaže tudi na obstoj diskriminacije na področju ginekologije, psihiatrije, HIV+ in aids statusa, krvodajalstva. Poznani so problemi uporabe dodatnih higienskih ukrepov zdravniškega osebja po stiku z geji ali lezbijkami, zavrnitev medicinskih uslug itd. LGTB mladi so neredko žrtve nasilja s strani družinskih članov. Tisti, ki jih starši preženejo z doma ali sami pobegnejo od doma, izostanejo iz šole in so izpostavljeni zlorabam drug in prostituciji.

3. Zaradi nedorečenih šolskih curriculomov, ki zanemarjajo človekovo seksualno usmerjenost in spolno identiteto, ostajajo GLBT vsebine v okviru izobraževanja večinoma nereprezentirane in zamolčane. S tem je kršena človekova pravica do informiranosti, vključno z dostopom do informacij o seksualnosti, seksualnem in reproduktivnem zdravju. V izobraževalnih ustanovah je prisotno homofonično nadlegovanje, sovrstniško nasilje, predsodki in nestrokovnost pedagoških kadrov. Predvsem je nujno pripraviti ustrezne šolske programe, ki bodo strokovno in dosledno predstavili te vsebine. Mlade pa je potrebno s tem seznanjati v zgodnji fazi razvoja.

desusDeSUS

1. V DeSUS-u smo za kompromisno različico Družinskega zakonika.

2. Menimo, da je sedanja ureditev ustrezna.

3. V okviru spolne vzgoje v srednjih šolah, bi bilo primerno govoriti tudi o homoseksualnosti.

 

sdSocialni demokrati (SD)

1. Socialni demokrati smo v izhodišču podprli prvotni predlog Družinskega zakonika, saj smo izhajali iz stališča, da vsebina Družinskega zakonika temelji na sodobnih strokovnih izhodiščih ter predstavlja reformo družinskega prava, katere osnovno vodilo je izboljšanje pravnega in dejanskega položaja otrok v naši državi, ne glede na to, v kakšni obliki družine živijo. V poteku dolgotrajne obravnave predloga Družinskega zakonika v Državnem zboru, kjer so strokovne argumente vedno znova preglasila ideološka utemeljevanja nasprotnikov predloga, tudi v obliki agresivne kampanje, smo Socialni demokrati na kompromis pristali zato, ker smo ocenili, da razmere v slovenski družbi žal še niso takšne, da bi glede posvojitve otrok istospolne partnerje lahko v celoti izenačili z raznospolnimi. Menili smo tudi, da je bolj učinkovita postopnost. Kompromis nam omogoča, da udejanjimo osnovni namen Družinskega zakonika, to je varstvo pravic otrok, ki danes živijo v različnih oblikah družin: tako v tradicionalnih kot tudi v enostarševskih ali istospolnih partnerskih družinah. Takšna raznovrstnost družinskih oblik je naša realnost, ki tradicionalne družinske vzorce nadgrajuje, ne pa ogroža, kot vedno znova zatrjujejo nasprotniki Družinskega zakonika.

2. Dve leti trajajoča obravnava Družinskega zakonika tako v javnem kot političnem diskurzu je bila pogosto podkrepljena z elementi spodbujanja sovraštva in nestrpnosti proti istospolno usmerjenim osebam, kar je zaskrbljujoče.

Socialni demokrati smo se v svojih programskih usmeritvah in tudi v svojem delovanju vedno zavzemali za čim bolj dosledno udejanjanje načela enakega obravnavanja ter proti vsem oblikam diskriminacije v naši družbi tudi na podlagi spolne usmerjenosti. Tudi v naslednjem mandatu se bomo zavzemali proti diskriminaciji istospolno usmerjenih in enaki obravnavi na vseh področjih družbenega življenja v duhu strpnosti, ki je ena od naših temeljnih temeljnih vrednot in jo Socialni demokrati razumemo kot sprejemanje in spoštovanje človekove edinstvenosti.

3. Socialni demokrati podpiramo aktivnosti za večjo osveščenost otrok o spolnosti na primarnem izobraževanju, pri čemer pa si ne želimo, da se šolski prostor instrumentalizira za potrebe izražanja strankarskih stališč, kot se je to dogajalo v preteklosti.

semSEM-si

V Stranki enakih možnosti Slovenije na naša vprašanja niso odgovorili, nam je pa predsednica stranke Elena Pečarič nekaj dni po preteku roka poslala naslednje sporočilo:

Kot predsednica Stranke enakih možnosti Slovenije, čutim zavezo in dolžnost, da se javno odzovem na sramoten protest pred parlamentom v podporo t.i. prave družine. Enostavno ni moč več spregledati, ignorirati ter tolerirati nestrpnosti in sovražnega govora, ki se stopnjuje do istospolnih družin in proti družinskemu zakoniku, kjer se poskuša podati pravno podlago za izenačitev možnosti in enakopravnost istospolnih družin in partnerstev.

Ljubezen ne pozna meja in predsodkov, je univerzalna in je tista sila, zaradi katere ima življenje smisel. Ljubezen med istospolnimi pari v istospolnih družinah je prav tako iskrena, pristna in legitimna kot ljubezen med nasprotnima spoloma. Nihče nima v imenu nobene vere in boga soditi, kaj je naravno in kaj ni, kaj je naravna družina in kaj je prava ljubezen. Skrbi nas dejstvo, da nekdo, ki zagovarja družino in neke vrednote, lahko v imenu teh istih vrednot širi nestrpnost in sovražnost do drugačnih in drugačnosti. Da lahko to sovraštvo širi na svoje otroke in jih vzgaja v duhu nestrpnosti in jim daje zgled sovražnosti do drugačnih. Predvsem je grozljivo, da pri tem uporabljajo in govorijo v imenu otrok zavoljo njihovega dobrega, ko jim pa prav s takšnimi dejanji izkazujejo, da so zgolj sredstvo njihove manipulacije, izliv lastnih frustracij, žrtve svojih omejenosti ter nepredelanih predsodkov. Kako sta lahko mati in oče, ki aktivno širita nestrpnost, zgled in vzor svojemu otroku?

Ne bodimo naivni, jasno je, da je bil takšen protest skrbno organiziran, načrtovan in sponzoriran s strani RKC, saj so duhovniki pozivali k udeležbi in aktivno spodbujali izključevalno miselnost celo najvišji predstavniki cerkve, nekateri duhovniki so bili tudi na samem protestu; še bolj obsojanja in gnusa vredno.

Kristus je širil nauk o brezpogojni ljubezni, še bolj goreče pa do tistih, ki so bili tako ali drugače na robu družbe in žrtve diskriminacije. Še več, v imenu te ljubezni se je tudi žrtvoval in umrl na križu. Če bi ravnal po doktrini in pragmatični politiki, ki jo ubira RKC bi namesto na križu preprosto postal desna roka takratne oblasti. Torej tisti verniki, ki se sklicujejo na naravne in od boga dane zakone, o tem kaj je prav in kaj ni, so največji krivoverci. Veliko hujši od nevernikov, ker njih ne zavezuje božja beseda. Zato je njihov greh nevreden odpuščanja, saj dobesedno zavestno posiljujejo božjo besedo. Prav taki so to prvi znaki fašizma na pohodu na katere moramo biti skrajno pozorni in jih zatirati v kali. A žal so pristojne institucije in najvišji predstavniki oblasti imuni na tovrstne pojave, saj tudi sami priložnostno uporabljajo raznovrstne manipulacije, da pridobivajo politične točke.

Ko gre za vprašanje človekovih pravic in enakih možnosti ne gre za barantati in kalkulirati, ne gre popuščati in tolerirati nestrpnosti do manjšin in drugačnosti. Postavlja se nam še eno vprašanje; »Zakaj se ti goreči zagovorniki »prave družine« in predvsem t.i. zastopniki pravic otrok, niso izrekli nobene besede o številnih pedofilskih množičnih primerih, ki se dogajajo znotraj RKC s strani samih duhovnikov?« Svojo jezo in bes raje kot vase usmerjajo v druge, ki jih v ničemer ne ogrožajo znotraj njihove namišljene idile družinskega življenja. Sprašujemo se tudi, kako lahko nekdo, ki je iskreno veren in zato še ni nehal razmišljati s svojo glavo, sploh še tolerira institucijo, ki sistematično širi nestrpnost in nemir?

trsTRS

Stranka TRS svojih odgovorov ni poslala do volitev, vendar nam je na naša vprašanja odgovorila že po volitvah, za kar se v stranki TRS opravičujejo.

1. V stranki TRS smo že povedali, da kompromisne različice novega družinskega zakonika ne podpiramo in da se zavzemamo za »integralen« predlog Zakona. Če je glavni namen zakona varovanje dobra otrok znotraj družinske skupnosti (družina=skupnost odraslih in otrok, z namenom vzgoje otrok), se nam zdi vprašanje spolne orientacije staršev tako ali tako nepomembno. Vemo, da je življenjska skupnost dveh odraslih oseb izrazita kulturna spremenljivka, ki mnogokrat v praksi prehiteva zakonske okvire. Vitalnost življenjske skupnosti odraslih oseb (tudi) z namenom vzgoje otrok se napaja predvsem iz emocionalnih potreb ljudi, neodvisno od siceršnje spolne orientacije posameznikov v smislu bi-, homo-, hetero. In tovrstne razprave razumemo kot instrumentalizacijo in zlorabo siceršnjih stereotipov in predsodkov, ki jih kot ljudje in skupnost imamo.

2. Vemo, in to nam potrjuje vsakodnevna praksa, da imajo istospolno usmerjene prebivalke in prebivalci v tej deželi kopico dodatnih težave v vsakdanjem življenju (delo, zdravstvo, pravna razmerja, pravice iz razmerij…). Največja ovira niso zgolj zasidrani predsodki in stereotipi, ampak predvsem njihovo vzdrževanje s strani mnenjskih voditeljev. Naloga države, kot skupnosti vseh prebivalcev in prebivalk, je, da deluje zoper njih, da jih razkriva, zavrača, zatira in da ustvarja pogoje za njihovo spreminjanje. Ničelna toleranca do tovrstnega – in vseh drugih oblik – sovražnega govora in ravnanja je prva naloga države in njenih represivnih organov. Prav zakoni pa so tisto prvo mesto, skozi katerega država artikulira svoj odnos in vizijo (tudi) do vprašanj enakosti in enakih možnosti vseh njenih ljudi, ne glede na njihove osebne okoliščine.

3. Homoseksualnost je del človeške spolnosti in kot taka sodi v poduk o spolnosti; ker v Sloveniji nimamo več (!) tovrstne vzgoje in pouka integriranega v šolske kurikule, je tudi načenjanje vprašanj homoseksualnosti prepuščeno prosti presoji učiteljic in učiteljev. Ob tem ponovno zadevamo ob osebne stereotipe in predsodke, ki se tudi skozi šolsko edukacijo in vzgojo še dodatno ohranjajo in prenašajo na nove generacije.
V stranki TRS se zavzemamo za ponovno vpeljavo spolne vzgoje v šolske programe, za dodatno izobraževanje učiteljskega kadra in za nedvoumno zavezo k enakopravni obravnavi tudi homoseksualnih oblik spolnosti.

Več:

Odgovori strank na volitvah 2008 >>>

Odgovori predsedniških kandidatov na volitvah 2007 >>>

Odgovori strank Skupini nevladnih organizacij s področja nediskriminacije >>>

Written By
More from Uredništvo

»Brüno« bo plesal

Avstrijski zabavljač, ki naj bi po mnenju nekaterih služil kot inspiracija za...
Read More

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja